Zoeken

Visie, Missie.. en gewoon gezond verstand!

 Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door P. Bon Management & Consultancy aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 2.  Onder opdracht wordt verstaan: de aanbieding, offerte of overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW en al hetgeen daarmee verband houdt.
 3. P. Bon Management & Consultancy is bevoegd om bij de uitvoering van zijn werkzaamheden derden in te schakelen. P. Bon Management & Consultancy zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. P. Bon Management & Consultancy is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.
 4. P. Bon Management & Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. P. Bon Management & Consultancy is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde derden in verband met de uitvoering van een opdracht indien die schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.  Indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan is aansprakelijkheid van P. Bon Management & Consultancy uitgesloten ten aanzien van materiële en immateriële gevolgschade.  De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden in rekening gebrachte honorarium.
 6. Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever jegens P. Bon Management & Consultancy met door P. Bon Management & Consultancy verrichte werkzaamheden vervallen op het moment dat een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 7. De door P. Bon Management & Consultancy te verzenden facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening in Euro op een van de door P. Bon Management & Consultancy aangewezen bankrekening te worden voldaan. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 8. P. Bon Management & Consultancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. P. Bon Management & Consultancy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 9. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen wegens gewichtige redenen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.
 10. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen opzeggen indien:
  a)    de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  b)    de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  c)     de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
  d)    conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.
  Indien P. Bon Management & Consultancy de overeenkomst opzegt krachtens de in dit artikel gegeven redenen, is P. Bon Management & Consultancy jegens de Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 11. Op de rechtsverhouding tussen P. Bon Management & Consultancy  en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 12. De bevoegde rechter in Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen P. Bon Management & Consultancy en de Opdrachtgever; indien P. Bon Management & Consultancy  als eisende partij optreedt, is hij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de Opdrachtgever in aanmerking komende rechter.
 13. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 56763255.